Café Soleil

Gebrand en gemelangeerd op ambachtelijke wijze in Limburg

Café Soleil logoCafé Soleil is een koffie van de hoogste kwaliteit, gebrand en gemelangeerd op ambachtelijke wijze in Limburg. De koffiebranderij is lid van de Specialty Coffee Assosiation of Europe, en dit komt tot uiting in de uitmuntende kwaliteit. Daarnaast staat ook bij ons maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel, onze koffiebranderij is dan ook Utz Kapeh gecertificeerd.

Café Soleil heeft een jarenlange ervaring en passie op het gebied van koffie, thee en espressomachines.

Naast onze particuliere klanten die middels de webshop van onze diensten gebruik kunnen maken bedienen we ook de zakelijke markt die bewust voor ons kiest vanwege de topkwaliteit, hoogstaande service, en flexibiliteit.

Nieuw(e) artikel(en):

 

Espressomachines

BIJ BESTELLING VAN EEN ESPRESSOMACHINE ONTVANGT U MAXIMAAL T.W.V. € 200,- GRATIS PRODUCTEN UIT ONZE WINKEL NAAR KEUZE!

Koffiefiltermachines

Voor een kopje heerlijk verse koffie. De snelfilterzetwijze zorgt voor een zachte en verfijnde smaak.

Espressomakers

BIJ AANKOOP VAN EEN ESPRESSOMAKER ONTVANGT U GRATIS 1 PAKJE KOFFIE NAAR KEUZE! (m.u.v. de specialty coffee, en niet i.c.m. andere aanbiedingen)

Koffiemolens

Niets verslaat vers gemalen koffiebonen, wat voor het maken van een goede espresso van groot belang is. Maar, nog belangrijker is het dat het gaat om een maling die speciaal past bij uw eigen espressomachine. Dit is een zeer belangrijk aspect, want uw eigen espressomachine is net even anders dan al die “zelfde” machines van hetzelfde type en merk

 

Koffie

Onze koffie word met veel zorg en aandacht gemelangeerd en gebrand. Maatschapelijk verantwoord ondernemen staat hoog in ons vaandel, veel van onze koffie´s zijn dan ook Utz Kapeh gecertificeerd. Ook hebben wij een ruime keuze in 100% biologische koffie welke EKO gecertificeerd is.

 

Thee

Waarom is Dilmah thee de beste thee? Dilmah is een thee die opvalt door z‘n smaak en finesse. Dilmah is niet verkrijgbaar in de grote supermarkten en bied uw een andere thee- ervaring. “Once you taste Dilmah, you have enjoyed the finest.” meer info

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Café Soleil en op alle met u (afnemers van producten van Café Soleil) gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel internetshop als alle “papieren” informatie bedoeld.

  1. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per e-mail of via de internetsite worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de internetsite.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Café Soleil uw bestelling heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail/telefoon/post. Bij annuleren deze bestelling kan 25% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

  1. Prijzen

3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
3.2 Alle machineprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, incl. kosten van vervoer, verzending en verzekering.

  1. Levering

4.1 Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling worden er géén andere (verborgen) kosten zoals portokosten dan vermeld bij uw bestelling in rekening gebracht.
4.3 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.
4.4 Café Soleil probeert er alles aan te doen de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Bij vertraging van levering ontvangt u z.s.m. van Café Soleil bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.
4.6 Indien levering van het artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Café Soleil in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
4.7 Indien bij aflevering blijkt dat uw machine en of accessoires schade hebben opgelopen, of dat u machine niet werkt dient u dit binnen 48 uur na de levering schriftelijk te melden. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

  1. Betaling

5.1 U dient of contant bij aflevering(onder rembours) of per bank vooruit te betalen.
5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.
5.3 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro, Eurocheques worden hiervoor niet geaccepteerd.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u wettelijke rente en ten minste 15% incassokosten (minimum € 100,-) verschuldigd. Café Soleil kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

  1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Café Soleil totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Café Soleil is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Café Soleil zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

  1. Retourrecht

7.1 U hebt het recht door Café Soleil geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Café Soleil u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en of rembourskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Wanneer de door Café Soleil afgeleverde artikelen niet binnen de “zicht” termijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
-Servies en dergelijke accesoires
-levensmiddelen
-bijzondere bestellingen, zoals reserveonderdelen en op bestelling geleverde machines.
7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.(let op, Café Soleil rekent bij retourzending altijd administratie & verzendkosten!)

  1. Garantie

8.1 Café Soleil garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na factuurdatum. Indien anders wordt dit duidelijk vermeld bij de artikelen.
8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek alleen schriftelijk(per e-mail/post) bij Café Soleil worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Café Soleil het artikel repareert of vervangt(Ter keuze aan Café Soleil) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat ook de verzendkosten voor het terugzenden van uw machine, mits u onze pick&return service heeft aangeschaft.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
– u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
– de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
– sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
– sprake is van een van buiten komend onheil, zoals bliksem, stroomuitval, natuurrampen enz.;
– Café Soleil niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.5 Wannneer Café Soleil een defecte machine bij u laat ophalen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de zending Café Soleil is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het transport.
8.6 De machine dient altijd in geval van transport in de orginele verpakking te worden verpakt, enkel alleen in de orginele verpakking is een machine geschikt voor transport.

  1. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Café Soleil met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2 Café Soleil is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
9.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Café Soleil.
9.4 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Café Soleil nimmer aansprakelijk.

  1. Geldigheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert

 

Vivakoffie
Logo